RODO

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Merkar sp. z o.o.

ul. Budowlana 5, 40-301 Katowice, NIP: 6340006619, KRS:0000188189. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul.Budowlana 5, 40-301 Katowice lub email: merkar@merkar.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO,

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu

klientom wyrobów - płytek drukowanych .

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom zamówionych produktów, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: merkar@merkar.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Budowlana 5, 40-301 Katowice.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  fizycznej,  technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.